Jdi na obsah Jdi na menu
 


perm najmladší útvar prvohôr
permafrost
trvale zamrznutá pôda; pergelisol
permanencia
trvanie, zotrvalosť, stálosť; pohotovosť; nepretržitá činnosť permanentnýtrvalý, stály, nepretržitý
permeabilita
priestupnosť, priepustnosť; priechodnosť; konštanta vyjad- rujúca magnetické vlastnosti látky; schopnosťhorniny prepúšťať

 vodu pórmi
permeabilný
priepustný
permeancia
magnetická vodivosťlátok
permisia
dovolenie, súhlas
permit
priepustka, povolenka, dovolenka permutáciazmena poradia v súvislom slede vecí alebo dejov; zámena  poradia matematických množín
pernazálny
prechádzajúci alebo podávaný nosom
perniciózny
zhubný, nevyliečiteľný
perón
nástupište na stanici, plošina
peroneus
lýtkový peronospóraparazitická pleseňna rastlinách, najčastejšie na viniči a   chmeli
perorácia
záverečná časťrečníckeho prejavu zhrňujúca všetky jeho pods- tatné body perorálnypodávaný ústami, napr. liek
peroxid
látka obsahujúca peroxyskupinu –O-O-peroxid vodíkazlúčenina kyslíka s vodíkom, obsahujúca peroxidickú  väzbu perpendikulárnyzvislý, kolmý
perpetuálny
stály, zotrvačný, večný perpetuitazotrvalosť, stálosť, nemennosť, ustavičnosť
perpetuum mobile
fiktívny stroj, ktorý sa pohybuje nepretržite svojou  vlastnou silou, bez prísunu energie; večný samohyb; rýchla hudobná

  skladba v neustálom pohybe drobných tónov
perplex
bezradný, popletený, zmätený
perseidy
meteorický roj objavujúci sa každoročne v auguste a prichádza- júci zdanlivo od súhvezdia Perseus
perseverácia
utkvelosť, lipnutie na niečom alebo na niekom; nutkavé


 zotrvávanie a znovuvybavovanie dojmov, opakovanie slov perseverancia stálosť, zotrvávanie, pevnosť, vytrvalosť; úpornosť persifláž zosmiešnenie, posmešné napodobňovanie
persolvovať
vyplatiť, zbaviťsa dlhu; vykonaťomšu
persona grata
milá, obľúbená, žiaduca osoba; cudzinec, voči ktorému

 nie sú námietky;
persona non grata
nežiaduca, nevítaná osoba, napr. diplomat z hľadiska

 prijímajúcej krajiny
persona suspecta
podozrivá osoba
personál
kolektív zamestnancov, zamestnanci nejakého podniku personálieosobné údaje personalitaosobnosť
personalizmus
názor o jedinečnosti človeka; vzťah človeka a osobného

 Boha
personalizovaný
zosobnený, zľudštený; s ľudskými rysmi a vlastnosťami personifikácia zosobnenie, zľudštenie; prisudzovanie ľudských vlastnos- tí neživým veciam alebo abstraktným pojmom
perspektíva
spôsob zobrazovania priestorových útvarov, pri ktorom sa


 zbiehajú rovnobežky a vzdialené predmety pôsobia menšie; vyh- liadky do budúcnosti; hľadisko, stanovisko; výhľad
perspirácia
kožné dýchanie, odparovanie vody z tela cez pokožku, po- tenie
pertinencia
príslušnosťk hlavnej veci v právnom zmysle
pertubácia
prefúknutie vaječníkov
perturbácia
porucha, rušivý vplyv; odchýlka od eliptickej alebo parabo- lickej dráhy nebeského telesa v dôsledku príťažlivosti planét pertusia čierny kašeľ, kašeľvyvolávajúci zvracanie
pertussis
infekčné ochorenie detí prejavujúce sa zvracaním, záchvatmi

 kašľa a dusením; čierny kašeľ

perverzia, perverzita, perverznosť zvrátenosť, najmä pohlavná; zvrh- losť
pervitín
umelo pripravovaná droga typu benzedrínu s účinkami podob- nými účinkom kokaínu
perzekúcia
prenasledovanie, stíhanie, napr. pre politickú, národnú alebo  inú príslušnosť
Perzia
Irán
perzián
čierna kožušina troj- až osemdňového mláďaťa karakulskej ovce perzistencia stálosť, vytrvalosť, tvrdošijnosť
pes planus
plochá noha
pesach
jarné židovské sviatky
pesar
antikoncepčná membrána v tvare klobúčika, nasadzuje sa na kŕčok  maternice; pošvová vložka na udržanie normálnej polohy maternice pesimizmus záporný postoj, nedôvera v kladné hodnoty života; osobná  a spoločenská beznádejnosť, strata perspektív, nedôvera v budúcnosť pesimum krajný stupeňnepriaznivých podmienok pre život organizmu; najhoršie z dosiahnuteľného
peso
základná menová jednotka v Argentíne, na Filipínach a v niektorých iných štátoch
pesticíd
chemický prostriedok proti biologickým škodcom pestilenciamor, morová nákaza
pestis
mor
petala
lupienok koruny rastliny petardatrieštivá výbušnina; prudká rana, úder
petent
žiadateľ, uchádzač
petícia
písomná prosba alebo žiadosťpodpísaná väčším počtom osôb a   adresovaná verejným činiteľom alebo orgánom
petit
tlačiarenské písmo o veľkosti 8 bodov; žalobný návrh
petitio principii
požiadavka dôkazu; logická chyba v dôkaze, spočívajúca  v tom, že sa odvodzuje záver na základe predpokladu, ktorý je so záverom totožný alebo ho vyžaduje pre svoj dôkaz
-petra
druhá časťzložených slov s významom krídla petrefaktskamenelina, fosília; niečo nemenného, strnulého petrifikáciaskamenenie živočíchov a rastlín; trvalé zachovávanie urči-

  tého stavu; vývojová strnulosť
petrifikácia
skamenenie, zatvrdnutie, premena organického tkaniva na

 anorganické zložky; fosilizácia; trvalé zachovávanie určitého stavu;

 vývojová strnulosť, neschopnosťzmeny
petro-
prvá časťzložených slov s významom kameň, hornina petrofyt rastlina prispôsobená životu na kameňoch petrofyzikanáuka o fyzikálnych vlastnostiach hornín petrogenézaproces vzniku a vývoja hornín
petrograf
odborník v petrografii petrografianáuka o horninách, najmä jej popisná časť, petrológia petrochémia chemické spracovanie uhľovodíkov z ropy a zemného ply- nu; súborné označenie chemického priemyselného odboru zaobera- júceho sa všetkými formami spracovania ropy a jej derivátov petrolej rafinovaný bezfarebný destilát z ropy, používaný na vykurovanie, svietenie a v chemickom priemysle
petrológia
náuka o výskume hornín  z hľadiska ich zloženia, súčasťgeo- lógie
petróza
rastliny rastúce v štrbinách drevín a skál
petting
erotické praktiky bez súlože, mazlenie
petúnia
rastlina s kvetmi v tvare zvončeka
peu a peu
v hudbe: pomaly, postupne pFznačka pre pikofarad
pfund
menová jednotka Sýrie, Cypru, Egypta a iných štátov Phznačka pre fón
PharmDr.
pharmaciae doctor, doktor farmácie
PhDr.
philosophiae doctor, doktor filozofie
philosophia perennis
večná filozofia; tomizmus
PhMgr.
pharmaciae magister, magister farmácie
phoney war
politika západných veľmocí po vyhlásení vojny nacistickému Nemecku, čudná vojna
v gréckej abecede znak pre hlásku p; Ludolfovo číslo pia desideriazbožné prianie, nesplniteľné prianie
pia fraus
klamstvo vyslovené v dobrom úmysle pianino klavír so zvislými strunami

pianissimo v hudbe: veľmi slabo, ticho
piano
v hudbe: ticho; klavír s vodorovne vedenými strunami
piarista
člen rádu rehoľných klerikov, ktorých úlohou bola výchova mlá- deže
pica
štandardná veľkosťpísma písacieho stroja
pick-up
menší úžitkový automobil picotitoxid uhlíka, horčíka, chrómu a železa, nerast tvoriaci súčasť čadiča piedestál podnožie sochy; povýšenosť, výška; významné postavenie piemontit zásaditý kremičitan vápnika, železa, mangánu a hliníka, nerast piercing prepichovanie kože rôznych častí tela a ich ozdobovanie napr.  krúžkami
pierot
v pantomíme postava milenca
piesa
krvný tlak
pieta
zbožnosť, zbožná úcta, ohľaduplnosť, príchylnosť; úctivý ohľad;  zobrazenie Panny Márie s Kristovým telom v lone
pietizmus
obrodné protestantské hnutie zdôrazňujúce prostú osobnú  zbožnosť pietnýzbožný, prejavujúci zbožnú úctu; úctivo ohľaduplný
piezo-
prvá časťzložených slov s významom tlak,  tlakový piezoelektrinavznikajúca na plochách kryštálov tlakom, ťahom alebo  ohýbaním
pigment
drobné teliesko kožného farbiva; prášková látka nerozpustná  v danom pojive, používaná na farbenie; látka rôzneho chemického zloženia uložená najmä v živočíšnych bunkách pigmentáciazmena farby pokožky, najmä rôzne odtiene hnedej pigmentofág fagocytická bunka likvidujúca pigment
pikador
zápasník s býkom vybavený kopijou
pikantéria, pikantnosť
zmyselná dráždivosť; dráždivá, dvojzmyselná  historka; dráždivé jedlo pikantnýzmyselne dráždivý; dvojzmyselný, dráždivo chutný
piké
spravidla biela bavlnená tkanina s plastickými vzormi na lícnej strane piket kartová hra
pikilocyt
červená krvinka nepravidelného tvaru
piknik
jedlo v prírode, napr. na výlete

piko- prvá časťzložených slov s významom malý, nepatrný; predpona

 vo význame bilióntina
pikofarad
čiastková jednotka elektrickej kapacity, značka pF pikohertz čiastková jednotka kmitočtu, značka pHz
pikola
malá flauta; v hre na schovávačku stanovené miesto a hráčstrážiaci

 toto miesto a hľadajúci ukrytých hráčov
pikovanie
presádzanie sadeníc; strmhlavý let nadol, tzv. taran pikran soľkyseliny pikrovej piktografobrázkové alebo z obrázkov odvodené písmo, napr. staro- egyptské alebo čínske piktogramnápis obrázkovým písmom; obrázkový diagram, piktograf;


 symbol na obrazovke počítača reprezentujúci funkciu, ktorá sa

 vykoná, keďnaňpoužívateľukáže
pilaf, pilav